Liz Gunnarsson

Mest kommenterade inlägg

  1. Konsten att arkivera rätt — 1 kommentar

Author's posts

Workshop – Samverkan på Hotel Eggers i Göteborg den 6 februari

Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria bjöd tillsammans med kollegorna Bohusläns föreningsarkiv, Föreningsarkivet i sydvästra Götaland och Skaraborgs föreningsarkiv in till en workshop i Göteborg den 6 februari. Inbjudna var lokalarkiv inom Älvsborgsarkivets upptagningsområde, Kollegor från Blekinge, Halland och Skåne, Riksarkivet samt Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg, Västra Götalandsregionens koncernavdelning kultur och Stockholms stadsarkiv.

Välkomsttal av Conny Brännberg, kulturnämndens ordförande Västra Götalandsregionen. Varför använder vi skattepengar till kultur och varför satsar vi mer i Västra Götaland än på andra platser i landet?, det är frågor jag ofta får. Men varför ägnar vi oss åt kultur? Det kittet som får samhället att hänga samman och ger identitet. Kulturen förenar oss, därför tror vi på att satsa på kultur, den skapar mötesplatser där det uppstår utbyten, vi berikas och det bidrar också till integration. Kulturenen ger också trygghet och förståelser för vilka vi är och dem gör oss modigare att möta det annorlunda och okända. Identiteten är viktigt, dvs att veta var jag kommer ifrån, vad som formar mig och vår kultur, det är där ni kommer in, Men vi får inte glömma att se båda framåt och bakåt.

Conny Brännberg

Ni måste fortsätta med ert viktiga arbete med att spara och bevara, men vi måste också veta vad som ska gallras bort. Det är också viktigt att vi har många olika former av arkiv. Det finns en demokratiaspekt i detta och det är därför ett stort ansvar för samhället att se till det finns bra arkiv, det handlar ju om vårt kollektiva minne.

Om en enskilda arkiv och dess historia – Anna Ketola, vice ordförande Folkrörelsernas Arkivförbund samt arkivchef vid Skåne arkivförbund. Vårt föreningsarkiv är mycket speciellt i Sverige, närmast unikt i världen, något vi ägnat oss åt sedan mitten av 1800-talet. Föreningsarkiv och folkrörelse är t ex ord som inte finns i engelskan.

Folkrörelserna tog fart under 1960-talet, det lokala och historia blev mer intressant, sedan kom ”Gräv där du står-rörelsen” Sven Lindqvist. Bygdespel tillhör också tiden. Samtidigt uppstod frågan; var finns material. Man insåg behovet av att samla in material från föreningslivet för att bevara det för framtiden. Lokala och regionala arkivföreningar uppstod.

Därefter bildades Folkrörelsernas arkivförbund (1968)

Anna Ketola

som en nationell nod för de enskilda arkiven. Ansvaret för förmedlingen av statliga bidragen för de enskilda arkiven föll på Riksarkivet. Enskilda arkiv skulle upprättas i varje län. Därmed fokus på länen. därför har vi flera föreningsarkiv i Västra Götaland idag. Här finns också olika lösningar på verksamheten, t ex Älvsborgs län, där  föreningsarkivet bedriver konsultverksamhet och stödjer arkiv på lokal nivå, medan de andra tidigare länen Bohuslän och Skaraborg, arbetar mer centraliserat med en samlad arkivdepå. I övriga landet finns båda lösningarna. Det som förenar verksamheterna är att det är ideella organisationerna som huvudsakligen finansieras med offentliga medel. Med samverkansmodellen (efter 2010) gick vi in i en nu kulturpolitiskt modell, nu var det regionens som bestämde hur de statliga medlem skulle fördelas till de enskilda arkiven. Därmed finns också arkivfrågorna i kulturplanerna och arkiven har synliggjorts mer, men inte förstärkts resursmässigt.
Tidigare kom arkivmaterialet ofta in som gåvor, idag är det vanligare i form av depositioner, vilket sätter gränser för hur vi kan använda arkivmaterialet.
Professionaliseringen av föreningsarkiven har ökat och det finns en god omvärldsbevakning. Många är duktiga på att tillgängliggöra och berätta om denna typ v arkivmaterial t ex evenemanget Arkivens dag.

Gemensamt minne och gemensamt uppdrag – Lennart Ploom, stadsarkivarie i Stockholms stad.  Arkiven ger oss möjlighet att komma så nära historien som möjligt, ett lysande exempel är att byggnadslovhandlingar i Stockholm är arkiverade och bevarade sedan mitten av 1700-talet.
De enskilda arkiven kompletterar  och berikar de offentliga arkiven. De är de civila samhällets arkiv. Här ingår släktarkiv, företagsarkiv, föreningsarkiv osv.

Lennart Ploom

De enskilda arkiven har uppmärksammats mindre än de förtjänar. Ungefär 3000 personer arbetar idag med arkiv, det är många i förhållande hur många arkivorganisationer det finns. Det blir inte många medarbetare på varje institution, därför är det viktigt med samverkan för att stödja varandra.
Jag har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att utreda förutsättningarna och utvecklingspotentialen för föreningsarkivens i Västra Götaland samt föreslå kriterier för hur regionens stöd för dessa ska fördelas i fortsättningen.
Arkivsituationen idag, den digitala delen växer lavinartat och den analoga är redan idag en liten del i förhållande till denna. 98% av all information i världen idag är digital. Den analoga informationen digitaliseras idag för att göras mer tillgänglig, inte för att vinna utrymme och minska kostnaderna för förvaring – det skapas E-arkiv.
Grundläggande för demokratin är att vi har en öppen tillgång till arkiven och att de används. Nya sätt att nå (digital) arkivinformation och kopplas samman olika former av annan information blir viktigt i framtiden, t ex via våra smartphones.
Tillgänglighet och angeläget är viktiga ledord för framtidens arkiv.
Regionen har ett centralt strategiskt mål för kulturen: Deltagande i kulturlivet ska ökas, vilket innebär interkulturell dialog och att nå nya målgrupper.
Ett annat viktigt mål är hållbar landsbygdsutveckling som har regional relevans. Här handlar det om att motverka den ständigt pågående urbaniseringen och därmed utarmningen av landsbygden. Den lokala förankringen blir också allt mer viktig, även för de enskilda arkiven.
Viktigt att föreningsarkiven i Västra Götaland kan utveckla sin samverkan. En viktig fråga är här att utveckla stödet till föreningar som drivs av invånare med utländsk bakgrund.
Min förväntan på workshopen är att det kommer fram input från er som jag inte ser, dvs utmaningar och möjligheter som ni uppfattar utifrån era olika positioner.

 

Workshop Susanna Uppling, marknadsförare vid Stockholms stadsarkiv
– Fråga 1 – Enas om två- till tre utvecklingsmöjligheter/områden

Susanna Uppling

Gruppernas förslag: Samla in material från nya föreningar och invandrarföreningar, samt digitaliseringen, nätverk behövs på nationell nivå för digitaliseringen, det behövs projektmedel, arbeta med pedagogik för skolan (källor och metod), både utmaning och möjlighet, men resurser behövs, väva in arkiven i kulturbegreppet, använda befintliga arenor, t ex Prisma Västra Götaland, möjlighet att nå ut och samverka, nå målgrupper som vi vanligen inte når, t ex ungdomar, nysvenskar, digitalisering – samlad lösning behövs, kanske genom Riksarkivet, vilka samverkansformer ska vi utveckla framöver?, samarbete mellan organisationer såväl som projektverksamhet över gränserna, digitaliseringen ger möjligheter till att nå ut, hur ska vi bevara arkivmaterial efter de nya samverkansformerna, såsom Facebooksgrupper osv, arkiven har en nyckelroll i gallring och att synliggöra det som finns att använda i olika sammanhang (det har ett värde), demokrati, dialog, pedagogik är viktiga ord för arbetet – Västarvet tog  fram en handledning för skolungdomar att använda arkivet i sitt skolarbete, nya målgrupper, en gemensam organisation för arkiven i Västra Götaland.
Lennart Plooms kommentarer: Vi måste hjälpas åt att hitta former för hur vi samlar in det nya materialet, viktigt också att det sker enligt enhetliga principer.

 

Workshop efter lunch – Vilka hinder finns för en önskad utveckling? Vad behöver vi göra för att överkomma hindren?
Gruppernas förslag: Intresset från målgrupperna kanske viker, styrelsen behöver utbildning för att hitta nya grepp, passivitet i branschen, svårt att ta tag i frågorna när vi är små arkiv, vi måste samverka mer på regional nivå och arbeta strategiskt för att få med politikerna, Riksarkivet behöver input underifrån om vad de behöver samverka kring, eldsjälar dör ut, finns organisationslustan kvar, hur ska vi utveckla oss, gemensamma lösningar, hur kan vi rädda lokaltidningars arkiv, historielösheten i samhället kombinerat med dagens behov av snabbhet (står i motsats till att arbeta med arkivmaterial), arkiven måste vara motståndsrörelse, hitta ny kunskap måste få ta tid, att nå skolan genom lärarna ett sätt att lösa problemet, resursbrist är ett hinder, antingen gör vi oss mindre eller så måste vi få mer resurser, kanske ska vi titta mer strategiskt på vad vi ska samla in i relation till strukturen på föreningsliv och företagsamhet i våra olika områden, olika aspekter av centralisering skapar hinder för verksamhet på lokal nivå, gemensam marknadsförare som arbetar mot skolor och kommuner vore bra.
Lennart Plooms kommentarer: Ett generellt hot är synen på fakta (alternativa fakta). Det har alltid funnits, ska man vara medveten om. Nu har det blivit etablerat på ett annat sätt. Och ifrågasättande av att spara arkivmaterial kan vi vänta oss, ”vad ska det vara bra för”. Få människor att förstå betydelsen av att hitta ny kunskap och att det sker med utgångspunkt i arkivens material. Vad det betyder att vi har sparat arkivmaterial för synen på vår historia. Det räcker inte att vi bevarar arkiven, utan att vi bevarar kulturen kring arkiven, vad de är bra för osv.
Lennart Plooms slutkommentarer: Det spretar i synpunkterna från er, men det finns en enighet kring de stora frågorna.

Johan Nordinge rapportera sin grupps förslag

Efter workshopen underhöll Lödöse museums personal med medeltid dans

.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2017/02/07/workshop-samverkan-pa-hotel-eggers-goteborg-den-6-februari/

Arkivens dag nu på lördag!

Nu på lördag den 14:e november visar vi igen upp våra skatter i arkiven i Sverige och i Norden!
Årets tema är  ”Gränslöst”
Vad händer i vårt län: Arkivens dag i Västra Götalands län
Pressmeddelande

6B7E921A

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/11/10/arkivens-dag-nu-pa-lordag/

Bollebygds bibliotek genom tiderna

Föreningsarkivet i Bollebygds kommun har sammanställt bilder och tidningsurklipp om biblioteket genom tiderna.

Plats: Galleri Odens väg 16, Bollebygd

Tid: 1 juli – 31 augusti, öppettider se bibliotekets hemsida

Bollebygds bibliotek

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/07/02/bollebygds-bibliotek-genom-tiderna/

Dals-Eds föreningsarkivs fotoutställning firar 10 år

fotutställning ed - jpg

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2015/06/23/dals-eds-foreningsarkivs-fotoutstallning-firar-10-ar/

ARKIVENS DAG – alltid 2:a lördagen i november

Välkommen till Arkivens dag

8 november 2014!  

   

Årets tema är – orostider

 

krigsbarn

Krigsbarn

Allt om Arkivens dag kan ni läsa på vår gemensamma

hemsida för Arkivens dag!

www.arkivensdag.nu 

 Under fliken Arrangemang hittar ni samtliga program och adresser till de arkiv som har öppet hus denna lördag.

Ta med hela familjen till en spännande miljö där dåtid och nutid möts.

I hela länet och övriga Sverige bjuder arkiven in till fullmatade program med utställningar, visningar, föredrag och andra aktiviteter.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2014/10/28/arkivens-dag-alltid-2a-lordagen-november/

Arkivkurser för våra medlemmar

 

Under 2013 har Liz Gunnarsson, Älvsborgs föreningsarkiv hållit arkivkurser för våra medlemmar. Fem kurser var inplanerade under våren och hösten, dessvärre ställdes två kurser in pga för få anmälda, beslut togs om att hålla en kurs tidigt i vår för dels de som anmält sig på de två andra kurser samt att annonsera om en ny kurs.

Materialet som Liz använder sig av i kurserna är handlingar från olika föreningar som finns i arkiven, samt arkivmaterial från kommuner mm.

Allt är kopierat i färg för att få det så likt originalet som möjligt.

vbg

Kursmaterial kan användas till olika inriktningar av kurser, dels till föreningar som skall lämna in sitt arkiv såsom en hembygdsförening som har eget arkiv.

En planerad kurs till våren 2014 är för NAV– Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst.

 

En genomgång om hur vi får ordning på alla handlingar, hur ska vi hitta det vi söker, vad ska vi bevara och vad ska vi slänga.

vita handskar

Efter genomgången blir det grupparbete på 4-6 personer i varje grupp. Varje grupp får en mapp med diverse förekommande handlingar i en hembygdsförening. När man arbetar med gamla handlingar skall man ha bomullshandskar, som delas ut. Övrigt som behövs vid ordnande och förtecknande av arkiv är blyertspenna, nitborttagare, fascikelomslag, arkivkartonger, tomma arkivförteckningspapper, post-is.

skövde1

Grupperna delar upp handlingarna efter vilken slags handling det är eller i vilket sammanhang den tillhör enligt proveniensprincipen. Vad som ska gallras. Alla gem, nitar, gummiband, plastfickor avlägsnas.

När högarna är klara, skrivs arkivförteckning enligt allmänna arkivschemat. Därefter i fascikelomslag och arkivkartong.

bengtsfors

De handlingar som inte hör hemma i hembygdsförening överlämnas till den kommun, föreningen eller t ex hembygdsförening som den geografiskt hör hemma i.

Vara gruppfoto

Liz Gunnarsson har tagit fram ett ”facit” hur handlingar bör bevaras på. Vilka handlingar som skall gallras, vilka som inte hör hemma i denna föreningen.

facit

Denna genomgång brukar relatera till livliga diskussioner, deltagare förstår att det inte alltid är lätt att ordna, sortera och hur viktigt det är att det inlämnade arkivmaterialet har en viss struktur för att underlätta för den person som skall slutgöra arkivet för den framtida förvaringen.

genomgång

Alla deltagare på kurserna har varit mycket positiva till min kurs och mitt framtagna material. Det kommer att bli fler kurser under 2014.

 

 

 

 

 

 

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2014/02/05/arkivkurser-vara-medlemmar/

Arkivens dag 9 november 2013

IMG_149498432150506

Nu är det äntligen dags för höstens stora begivenhet!, Lördagen den 9 november bjuder de svenska arkiven in till Arkivens dag, i år med tema ”Flora och fauna”.
Arkivens dag firas för att visa på innehållsrikedomen och öppenheten som kännetecknar ett demokratiskt och fritt samhälle, där arkiven är en viktig del och förutsättning. Ett arkivbesök inbjuder till att delta i historien och historierna som finns bevarade. Arkivbesök är kostnadsfria och allt som finns i arkiven är fritt tillgängligt.
Årets tema bjuder på många tolkningar.
Trollhättan får celebert besök i form av Carl von Linné (om än i Anders Bohlins gestaltning). I Borås får man lära sig mer om stadens parker.
Ta med familjen till arkivet! Har du svarta får i familjen, vill veta mer om blommor och bin, vargar eller blodiglar eller kanske betrakta vackert pressade blommor i välbevarade herbarier så tag din chans i morgon.
Gå in på Arkivens dags hemsida
www.arkivensdag.nu, om du vill veta mer och vad som bjuds nära dig.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2013/11/08/arkivens-dag-9-november-2013/

Ny arkivarie på Trollhättans arkivförening

Matilda Arvidsson heter den nyanställda arkivarie/informationsförvaltaren på Innovatum Science Center AB. Hon efterträdde Nicklas Malmsjö som har börjat ny arkivarietjänst i Uppsala kommun.

Matilda kommer ursprungligen från Örebro, har läst arkivvetenskap och detta är hennes första arkivtjänst.

Som nyanställd och även ny i kommunen kan det vara svårt att sätta in sig föreningsarkivets göromål. Vilka föreningar finns i kommunen, var har en förening för handlingar, hur arkiverar man osv osv.

ÄLFA erbjuder sina lokala föreningsarkiv hjälp med att komma igång, vi kommer ut och jobbar tillsammans med personalen. Just nu är vi ute och arbetar även i Herrljunga med inventering av deras arkiv.

Sedan kan vi nämna att vi arbetar i Bollebygds kommun med att förteckna deras arkiv och även med Arkivens dag som kommer att gå av stapeln den 9 november i Bollebygd tillsammans med Riksarkivet, Landsarkivet Göteborg, Bollebygds kommun, Västarvet, Föreningsarkivet i Bollebygds kommun, Regionarkivet, Länstyrelsen samt flertalet av föreningarna i Bollebygds kommun.

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2013/08/30/ny-arkivarie-pa-trollhattans-arkivforening/

Arkivens dag i Västra Götalands län

Vad händer på din ort? Läs på http://www.alvsborgsarkiv.org.org här kommer vi att lägga ut samtliga program och sidan uppdateras varje dag! Vad händer i övriga delar av Sverige? www.arkivensdag.nu

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/10/18/arkivens-dag-i-vastra-gotalands-lan/

Kom och lyssna! Var? Vänersborgs bibliotek

Vänersborgs Släktforskare har många intressanta föredrag under hösten!

 

Onsdag 19/9 kl 18.00. Fotokonservator lennart Andersson, Kulturlagret, berättar om gamla fotografier och ger tips om hur man tar hand om sina gamla bilder.

 

Onsdag 17/10 kl 18.00 Karlsrolägret och Grunnebolägret under andra världskriget. Felix Andersson berättar om Karlsrolägret och Johan Olsson om Grunnebolägret.

 

Onsdag 14/11 kl 18.00 Kyrkohistoriker Thomas Engel berättar om ”Min tyska släktforskning sedd ur min egen synpunkt.”

Permalänk till denna artikel: http://www3.arkivportalen.nu/2012/08/28/kom-och-lyssna-var-vanersborgs-bibliotek/